Kritisch denken sdg15 Leven op land

De student is kritisch bij het beoordelen van de beweegredenen en acties van de huidige vormen van beheer en exploitatie van natuurlijke habitats en hulpbronnen in de wereld.

Bijvoorbeeld:

Studenten in subgroepen wordt gevraagd om deel te nemen aan de Environmental Justice Atlas en op zoek te gaan naar sociaal-ecologische conflicten rond biodiversiteit. 

Ze worden gevraagd om er één te kiezen en de informatie en argumenten van elke kant/actor van het conflict te verzamelen (bedrijf dat natuurlijke hulpbronnen wint, overheid, lokale gemeenschap en activist, buitenlandse NGO’s, enz.). 

Elk lid van de groep neemt de rol van één van deze actoren op zich, analyseert de argumenten van deze actor en bouwt een SWOT-analyseraster (sterke punten, zwakke punten, kansen, bedreigingen) op. 

De groepen presenteren hun analyse plenair.