Clean water and sanitation

Toekomstscenario’s evalueren:

 1. Presenteer studenten een niet-duurzame situatie van watergebruik / beschikbaarheid en sanitatie. Presenteer drie mogelijke verbeteringen  die impact tonen op gerelateerde belanghebbenden.
 2. In groepjes bedenken studenten voor- en nadelen elke optie voor de verschillende stakeholders.
 3. Groepen beslissen vervolgens welke optie het beste lijkt en waarom, delen en verdedigen hun keuze en presenteren een mogelijke manier om mogelijke nadelen te verminderen.
 4. Bespreek tijdens de plenaire nabespreking de uitdagingen van het nemen van beslissingen wanneer de zaken onzeker zijn.

Personal dagboekmethode

 1. Individueel, idealiter gedurende een paar dagen, beschrijft elke student zijn of haar eigen relatie met water, zijn of haar gebruik en wat hij of zij zou willen veranderen in zijn of haar gebruik (professioneel of privé, individueel en / of collectief)
 2. In tweetallen presenteert elke persoon enkele elementen van de reflectie aan zijn partner
 3. Als een hele klas presenteren studenten de belangrijkste reflecties van hun partner.
 4. Bespreek dingen die werden gepresenteerd en deel gedachten en bespreek implicaties

Selecteer een hoeveelheid artikelen betreffende de vraag: “Is water een wereldwijd algemeen goed of een economisch product?”

 1. Studenten verklaren in subgroepen het standpunt van elke auteur en analyseren dit vervolgens kritisch op basis van wetenschappelijke bronnen.
 2. Studenten bespreken welk perspectief het meest bijdraagt ​​om de toegang tot water voor iedereen te garanderen; ze onderbouwen hun mening met wetenschappelijke argumenten.

In de plenaire afronding vindt een discussie plaats over wat een tekst tot een wetenschappelijke tekst maakt (verschil tussen op feiten gebaseerde processen in peer-reviewed teksten versus meningen / perspectieven op een vraag).

Neem een ​​beslissing die leidt tot een duurzamere waterbeheersituatie binnen een democratisch proces:

 1. Stel het kader in van een situatie waarin er een waterprobleem is. Elke student bedenkt individueel één mogelijk ding dat hij / zij zou veranderen om de situatie te verbeteren, en vat samen welke belanghebbenden door de verandering zouden worden beïnvloed.
 2. In groepjes van 4 wisselen de studenten hun ideeën uit en kiezen ze een voorgestelde verandering (consensus).
 3. Elke groep presenteert hun suggestie voor verandering aan de rest van de klas, om hen ervan te overtuigen dat hun idee het meest geschikt is. Na de presentatie van elke groep wordt gestemd op de drie overtuigendste projecten (meerderheid).
 4. Terug in kleine groepen bedenken de studenten de beste manier om de drie gekozen oplossingen te combineren.
 5. De resultaten van de besprekingen worden plenair gepresenteerd en er wordt ofwel voor één optie gestemd (meerderheid), ofwel worden elementen van alle oplossingen gecombineerd (consensus).
 6. Er wordt een parallel gemaakt met de oplossingen die ‘in het echte leven’ worden geïmplementeerd binnen de gepresenteerde situatie, of de suggesties van studenten kunnen aan iemand worden gepresenteerd (bijvoorbeeld de lokale overheid).
 7. Als de studenten niet in staat zijn om mogelijke oplossingen te bedenken, is het mogelijk om drie mogelijke manieren te presenteren om situatie A te laten evolueren naar situatie B, de studenten moeten er zelf één kiezen, deze in groepjes van vier bespreken en plenair presenteren.

Wereldcafé rond een case study

Studenten identificeren op basis van een echte casestudy (bijvoorbeeld Maracaibo, Venezuela) strategieën om de toegang tot water voor iedereen te garanderen. Er zijn districten die elke 20 tot 25 dagen water krijgen, maar andere districten hebben 3 maanden, 6 maanden of zelfs een jaar geen water ontvangen. Bovendien is het meerwater vervuild en veroorzaakt het ziekten.

 1. Lees een tekst (of videoreportage – RTS, Tout un monde, 29.11.2019)
 2. Benadruk de problemen van de stad
 3. Brainstorm over mogelijke oplossingen volgens de wereldcafé-methode:
  • Verdeel de klas rond drie tafels waar drie soorten oplossingen zullen worden besproken: technisch, politiek, economisch
  • Elke 7 tot 10 minuten mengen de groepen zich. Eén persoon, de gastheer, blijft aan tafel zitten en vat de gesprekken met de nieuwe groep samen
  • Na drie ploegen doorloopt de hele klas alle drie de tabellen, een korte samenvatting wordt gegeven door de gastheer.
 4. Formuleer in groepjes van vier enkele voorstellen om de toegang tot water te garanderen
 5. Identificeer de voorwaarden voor implementatie (of de eerste stappen).

Interdisciplinaire onderzoeksmethode

Bestudeer een lokaal waterdistributiesysteem. Vorm hiervoor drie groepen in de klas.

 1. De eerste groep werkt vanuit een historisch perspectief: wanneer werd het waterdistributiesysteem gebouwd? Wat waren destijds de doelstellingen en moeilijkheden? Wat was de context? Is het nog steeds hetzelfde? Zijn de doelen bereikt?
 2. De tweede groep werkt vanuit een geografisch perspectief: hoe wordt het waterdistributiesysteem binnen het gebied gepland? Wat is de onderliggende ruimtelijke logica? Hoe is het ontstaan? Wie zijn de betrokken actoren en wat zijn hun interesses? Hoe komt dit tot uiting in de manier waarop het waterdistributiesysteem is gepland?
 3. De derde groep werkt vanuit burgerschapsperspectief: wat zijn de wet- en regelgeving met betrekking tot waterdistributie? Welke politieke keuzes zijn er gemaakt?

Na een fase van het delen van werk, worden studenten uitgenodigd om enkele belangrijke kwesties van het lokale waterdistributiesysteem te identificeren, te identificeren wat neigt naar duurzaamheid en wat niet.

Onderzoeksmethode: leerlingen onderzoeken hoe water in hun gebied wordt beheerd en wisselen onderling uit in de vorm van “expertgroepen”. 3 of 6 groepen zoeken in (wetenschappelijke) literatuur, in de pers, maken interviews en fieldtrips, zij definiëren (één subonderwerp per groep of voor twee groepen):

 1. de natuurlijke context (waterbassin, pluviometrie, draagkracht, …)
 2. de manier waarop de hulpbron wordt beheerd (betrokken belanghebbenden, soort bestuur en eigendom, kosten, gebruik, wet- en regelgeving in geval van schaarste,…)
 3. de connotatie die aan de hulpbron wordt gegeven (gebaseerd op activiteiten die ervan afhangen, toegankelijkheids- en distributiepatronen, economische en niet-economische waarden en wetenschappelijke kennis met betrekking tot water, …)

De groepen mixen (groepen van 3 of 6 met 1 of 2 personen per subonderwerp – 1, 2, 3)) en presenteren hun werk aan elkaar. Bespreken:

 1. of het water duurzaam wordt beheerd, wie profiteert van de bestaande regelgeving en governance type, en wie eventueel wordt uitgesloten.
 2. een mogelijke manier om indien nodig naar meer duurzaamheid te neigen, rekening houdend met het type bestuur en de wetgeving, waarden en machtskwesties onder belanghebbenden en de draagkracht van de hulpbron.
 3. wat hun eigen waarden en perspectief is op dit punt.

De groepen presenteren hun conclusies aan de hele groep en bespreken de overeenkomsten en verschillen in hun oordeel. De hele groep moet dan beslissen of het water al dan niet op een duurzame manier wordt beheerd en wat er indien nodig kan worden gedaan om de hulpbronnen duurzamer te beheren, en samen te vatten welke compromissen ze zouden moeten maken als individuen met een specifieke set van waarden.

Zie ook p. 146 van de UNESCO-guide 2017 ‘Textbooks for SD – a guide to embedding’.

Verplaats jezelf in iemand anders situatie:

 1. Op basis van een beeld van mensen die geen toegang hebben tot water / sanitatie, stellen studenten hun verhaal voor. Ze schrijven in rol als de persoon op de foto en beschrijven de dagelijkse implicaties van de water / sanitaire situatie op hun leven.
 2. De verschillende verhalen (minstens 2-3 op dezelfde foto) worden vervolgens gelezen en gedeeld in kleine groepen om de impact van een watergerelateerde situatie op het leven van mensen te realiseren.

De docent houdt de belangrijkste kenmerken bij en brengt vervolgens het echte verhaal van de geïllustreerde mensen naar binnen om te zien hoe ver onze gedachten van de realiteit verwijderd waren

Onderzoeksmethode

 1. Met behulp van verschillende bronnen (bijvoorbeeld World Water Atlas: Belin Publishing) beschrijven studenten de huidige situatie.
 2. In groepen analyseren de studenten de (on) duurzame componenten ervan en geven suggesties waarom dit zo zou kunnen zijn:
  • vanuit ecologisch, sociaal en economisch perspectief;
  • vanuit lokaal, nationaal en internationaal oogpunt.
 3. In groepen onderzoeken studenten hun suggesties kritisch op juistheid.
 4. In een plenaire bijeenkomst worden verschillende oorzaken van ongelijkheid in watertoegang en niet-duurzaam beheer van watervoorraden gepresenteerd en besproken.

Begin met een visie en identificeer de stappen om dit te realiseren:

 1. Presenteer studenten een toekomstscenario voor hun gebied dat duurzaam waterbeheer laat zien. Vraag de leerlingen in groepen om de kloof tussen de huidige situatie en het gegeven scenario te analyseren en na te denken over mogelijke stappen en manieren om van het heden naar de visie te gaan. Vraag hen vervolgens na te denken over hoe ze hun ideeën in praktijk kunnen brengen door het identificeren van doelstellingen, de te behandelen belanghebbenden, het belemmeren / bevorderen van elementen (wetten, politieke setting, sociaal-economische omstandigheden, …) en andere structurele elementen die kunnen worden gebruikt of  moeten worden aangepakt
 2. Groepen delen ideeën en vergelijken en bespreken deze.
 3. In de plenaire vergadering trekt de leraar conclusies uit de gepresenteerde ideeën en wijst hij op zaken waarmee rekening moet worden gehouden bij het operationaliseren van een toekomstvisie.