Decisiveness

Groepen leerlingen wordt gevraagd om deel te nemen aan de Environmental Justice Atlas en op zoek te gaan naar sociaal-ecologische conflicten rond biodiversiteit. Ze worden gevraagd om er één te kiezen en de informatie en argumenten van elke kant van het conflict te verzamelen (dat wil zeggen bedrijf dat natuurlijke hulpbronnen wint, overheid, lokale gemeenschap en activist, buitenlandse NGO’s, enz.).

Elk lid van de groep neemt de rol van acteur op zich en analyseert de argumenten van deze acteur, en bouwt een SWOT-analyseraster op (Sterktes; Zwakke punten; Kansen; Bedreigingen). De groepen presenteren hun analyse aan de klas.

Leerlingen wordt vervolgens gevraagd om een ​​compromisoplossing te bedenken vanuit het perspectief van hun acteur in het rollenspel. Deze oplossingen worden besproken met de leden van de groep om ze sterker te maken: welke negatieve effecten worden verminderd? Welke potentiële voordelen? Hoe verantwoording afleggen?

Ten slotte beoordeelt de hele groep leerlingen de gepresenteerde oplossingen op geloofwaardigheid en plausibiliteit. Voor deze beoordeling wordt de barometeractiviteit toegepast, waarbij leerlingen fysiek worden verdeeld in de ruimte volgens hun mate van overeenstemming.

Elke groep gaat vervolgens naar de “Classroom Environmental Justice Court” om hun oplossing te verdedigen in een van de rechtszalen die zijn gevormd door klasgenoten (bijvoorbeeld een andere groep die aan een ander conflict werkt). Vervolgens zal de “Classroom Environmental Justice Court”, na te hebben gehoord, alle belanghebbenden een beslissing nemen en motiveren waarom zij die beslissing heeft genomen.

Theater forum methode

Na 2-4 interventies vindt er een discussie plaats over wat er is gebeurd en welke suggesties er zijn gedaan. Bespreek vervolgens wat er kan / moet gebeuren.

Kleine groepen bestuderen elk een ander op real-life probleem gebaseerd scenario en proberen ten minste zes verschillende oplossingen / manieren te bedenken.

Bedenk vervolgens voor elke oplossing welke waarden eraan ten grondslag liggen en welke in het gedrang kunnen komen.

Hele groep: bespreek voorgestelde oplossingen en de gerelateerde waarden.

Studenten creëren een toekomst: wat kan de komende dertig jaar jouw rol, functioneren in de samenleving zijn?

Er wordt een scenario gepresenteerd voor het beschrijven van het probleem in Koh Pich, een klein eiland in Cambodja, waar de regering in 2004 besloot om de 134 landbouwfamilies van het eiland te verwijderen om het natuurlijke eiland te transformeren tot een vrijhandelscentrum, waardoor multinationale ondernemingen werden aangetrokken om te investeren.

De bespreking van het scenario is gebaseerd op zaken als het veranderen van het landgebruik en de sociale, economische, ecologische gevolgen van deze verandering; de vernietiging van beroepsgroepen, de ontworteling van de bevolking, de verstoring van de sociale cohesie.

Wanneer het probleem diepgaand wordt besproken met behulp van verschillende informatiebronnen, wordt de groep verdeeld in kleine groepen die verschillende rollen vervullen:

Elke groep rechtvaardigt haar mening en gebruikt verschillende informatiebronnen om hun argumenten op te bouwen. Het rollenspel zal naar verwachting alle verschillende aspecten van het probleem, hun gevolgen, onthullen, met als doel een beslissing te nemen die de duurzaamheid van het eiland en de bevolking zal waarborgen.

Intro

Greta Thunberg, Jeppe Bijker (zeilend van Holland naar de klimaattop in Chili), Eva Dijkema (zeilend met hem; ProRail-adviseur op SD), Rosa Hofgärtner (ook zeilend; televisiedocumentairemaker op SD), Anuna de Wever, Adélaïde Charlier en Kyta Gantois (Belgische klimaatactivisten), Won Smolbag (Vanuatu, klimaatactivist)…. Allemaal kunnen ze geweldige voorbeelden zijn van jonge mensen die het doel bereiken zoals hierboven beschreven.

Reflectie

Vraag de leerlingen om over zichzelf na te denken. Hebben ze een voorbeeld uit hun persoonlijke of professionele leven dat zou kunnen wijzen op positieve besluitvorming? Vraag hen om het op te schrijven in een ‘tweet’.

Discussie

Presentatie van enkele ‘tweets’; andere studenten worden uitgedaagd om de delen van de tweet te vermelden die de vaardigheid laten zien. Alleen positieve opmerkingen alsjeblieft!

Reflectie

Vraag de leerlingen na te denken over wat ze nodig hebben om deze vaardigheid bij zichzelf te vergroten

Persoonlijke doelen

Vraag de leerlingen om een ​​persoonlijk ontwikkelingsplan te maken waarmee ze deze vaardigheid kunnen ontwikkelen.

Geef de klas een ontwerptaak: vraag bijvoorbeeld om in groepen te werken aan nieuwe ontwerpen voor een bekend product, bijvoorbeeld smartphone, auto of fiets.

Groepen presenteren hun ontwerpen aan de rest van de klas.

Tijdens de presentaties ‘beoordeelt’ de rest van de klas ze op basis van hoe duurzaam, ethisch, inclusief en effectief ze zijn.

Uiteindelijk stemt de klas voor het beste ontwerp

Identificeer individueel 2 beslissingen die je als werknemer en / of consument hebt genomen: één die je als goed / succesvol beschouwt en één die niet zo goed is verlopen. Denk na over deze beslissingen en identificeer wat jou heeft geholpen om ze te maken en wat de alternatieve keuzes waren. 

Moedig de leerlingen vervolgens aan na te denken over het besluitvormingsproces en hoe dit kan worden geïmplementeerd, rekening houdend met genderkwesties. Maak op basis van deze analyse een lijst van wat volgens u mensen helpt om goede beslissingen te nemen (bijvoorbeeld Kwaliteit van informatie, beschikbare tijd, eerdere ervaring, advies van anderen).

Studenten zijn verdeeld in drie groepen om aan verschillende scenario’s te werken en hun resultaten te delen.

Eén groep werkt met het business as usual-scenario (energieproductie en -verbruik volgen dezelfde trends als vandaag). Een andere groep werkt met een scenario gebaseerd op de spreiding van zonne-energie waarbij het verbruik hetzelfde blijft als vandaag, terwijl de derde groep werkt met een scenario waarbij het energieverbruik aanzienlijk wordt verminderd.

De drie groepen presenteren hun bevindingen en bespreken samen wat het beste scenario en de beste route is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om de temperatuurstijging van 2 ° C tegen 2100 te voorkomen.

Studenten bedenken vervolgens drie stappen / beslissingen die moeten worden genomen om naar dit scenario toe te werken. Bespreek waarom deze stap en geen andere? Wat zijn de waarden die aan deze beslissing ten grondslag liggen? Zitten er dilemma’s in deze stap?

Toekomstscenario’s evalueren:

  1. Presenteer studenten een niet-duurzame situatie van watergebruik / beschikbaarheid en sanitatie. Presenteer drie mogelijke verbeteringen  die impact tonen op gerelateerde belanghebbenden.
  2. In groepjes bedenken studenten voor- en nadelen elke optie voor de verschillende stakeholders.
  3. Groepen beslissen vervolgens welke optie het beste lijkt en waarom, delen en verdedigen hun keuze en presenteren een mogelijke manier om mogelijke nadelen te verminderen.
  4. Bespreek tijdens de plenaire nabespreking de uitdagingen van het nemen van beslissingen wanneer de zaken onzeker zijn.